Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Nowości PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN SA w Warszawie i Zarząd Oddziału PZITB w Białymstoku zaprasza do zapoznania się z nowościami z literatury naukowo-technicznej:

 

1. Domy jednorodzinne. Przewodnik do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego. Termin wydania: 2017-11-29

 

Domy jednorodzinne. Przewodnik do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego.

 

Tytuł: Domy jednorodzinne. Przewodnik do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego.

 

Wydanie: Wyd. 1

 

Autor: Siewczyńska Monika

 

ISBN: 978-83-01-19509-0

 

Cena: 59 zł

 

Oprawa: miękka

 

Liczba stron: 140

 

Format: A4

 

Termin wydania: 2017-11-29

 

Opis:

 

Książka wprowadza studenta w kolejne etapy procesu projektowania budynku jednorodzinnego, wskazuje przydatne przy tym akty prawne oraz podpowiada w jakiej kolejności powinny być konstruowane i zamieszczane w dokumentacji poszczególne rysunki. Niniejsza publikacja może korzystnie przyczynić się do ułatwienia procesu nauczania, w tym do ujednolicenia zakresu i formy ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego prowadzonych na różnych Wydziałach Budownictwa.

 

Z recenzji Prof. dr. hab. inż. Jerzego Hoły, Politechnika Wrocławska

 

Niniejsza publikacja jest praktycznym przewodnikiem do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego 1 w zakresie projektowania niewielkich niskich budynków. Jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunku Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska, którzy wykonują samodzielnie pierwszy projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Podręcznik może być również pomocą dla dyplomantów i absolwentów, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę.

 

Materiał został tak ułożony, by wspomagać czytelnika w procesie decyzyjnym podczas wykonywania projektu:

  • na początku zamieszczono ogólne informacje dotyczące zasad wykonywania rysunków oraz wybrany zbiór przepisów prawnych koniecznych do zastosowania przy projektowaniu domu mieszkalnego jednorodzinnego,

  • w kolejnym rozdziale omówiono wstępne projektowanie układu konstrukcyjnego, które wykonuje się na etapie koncepcji architektonicznej,

  • następne rozdziały omawiają szczegółowo poszczególne elementy budynku od dachu do fundamentów, czyli w kolejności projektowania układu konstrukcyjnego,

  • w ostatnim rozdziale przedstawiono omówienie zawartości poszczególnych rysunków oraz opisu technicznego,

  • załącznik zawiera komplet rysunków omawianych w książce, który stanowi zakres projektu wykonywanego przez studentów.

 

 

2. Zrównoważone budynki biurowe. Projektowanie. Uwarunkowania prawne. Rozwiązania technologiczne. Termin wydania: 2018-08-20

 

Zrównoważone budynki biurowe. Projektowanie. Uwarunkowania prawne. Rozwiązania technologiczne.

 

Tytuł: Zrównoważone budynki biurowe.

 

Podtytuł: Projektowanie. Uwarunkowania prawne. Rozwiązania technologiczne.

 

Wydanie: Wyd. 1

 

Autor: Firląg Szymon

 

Liczba stron: 400

 

ISBN: 978-83-01-19513-7

 

Format: B5

 

Oprawa: Twarda

 

Cena: 89 zł

 

EPUB/MOBI – tak

 

IBUK – tak

 

Termin wydania: 2018-08-20

 

Opis:

Autorzy dostrzegli potrzebę zebrania i spójnego przedstawienia bardzo szerokiego zakresu zagadnień technicznych, ekonomicznych, ekologicznych i socjalnych, które wiążą się z budownictwem zrównoważonym. Z recenzji prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowskiego, PW

 

Budownictwo spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju jest obecnie wiodącą ideą postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej i jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju gospodarki UE Z recenzji prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza, ITB, PW

 

W Polsce obserwowane jest od kilku lat rosnące zainteresowanie budownictwem zrównoważonym. Dotyczy to w szczególności budynków komercyjnych, gdzie uzyskanie odpowiedniego standardu jest często głównym kryterium inwestycji. Również najemcy wybierają budynki zrównoważone, ponieważ charakteryzują się one wysoką jakością, małymi kosztami użytkowania, ekologicznymi rozwiązaniami, wysokim komfortem i prestiżem. Niestety, wiedza na temat projektowania budynków zrównoważonych jest wciąż znikoma. Brakuje literatury omawiającej tę tematykę w sposób kompleksowy i praktyczny.

 

Niniejsza publikacja:

◆ szczegółowo omawia poszczególne etapy projektowania biurowych budynków zrównoważonych,

◆ przedstawia rozwiązania oraz narzędzia istniejące na rynku polskim, odpowiednie dla krajowych uwarunkowań prawnych i klimatycznych

◆ zawiera przykłady modelowych realizacji.

 

Proponowana książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się budownictwem zrównoważonym: architektów, projektantów i doradców energetycznych oraz inwestorów zainteresowanych realizacją takich obiektów. Publikacja może być jednocześnie wykorzystywana jako podręcznik dla studentów kierunków takich jak: budownictwo, architektura i inżynieria środowiska.

 

3. Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycznych. Termin wydania: 2017-11-10

 

Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycznych.

 

Tytuł (z podtytułem)

Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycznych.

 

Wydanie

Wydanie I

 

Autor/ Redaktor

Krzysztof Kasperkiewicz

 

Format  

B5

 

Objętość:

230

 

ISBN

978-83-01-19613-4

 

Cena

59 zł

 

Termin wydania:

10.11.2017

 

Rodzaj oprawy 

Miękka

 

Kategoria i podkategoria:

Nauki techniczne

 

Słowa kluczowe:

Termomodernizacja, Izolacje, ocieplanie budynków, efektywność energetyczna

 

 

Opis:Oszczędzanie energii jest jednym z ważniejszych wyzwań XXI wieku. W skali globalnej wynika to z wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych surowców energetycznych oraz ocieplania klimatu, związanego z emisją gazów cieplarnianych towarzyszącą spalaniu tych surowców. W skali krajowej uzależnienie gospodarki od wielkości dostaw i cen importowanych surowców stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Powszechnie przyjmuje się, że na zaspokojenie potrzeb ludzi w budynkach, takich jak zapewnienie klimatu wewnętrznego, podgrzewanie wody i oświetlenie zużywane jest około 50% wytwarzanej energii (wartość średnia dla UE). Zatem ograniczenie zużycia energii w procesie użytkowania budynków ma znaczący wpływ na bilans energetyczny w każdym obszarze: globalnym, krajowym, a także indywidualnym, ponieważ powoduje obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Polityka Państwa polegająca na stopniowym zaostrzaniu wymagań budowlanych, dotyczących przede wszystkim izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, która prowadzona jest od czasu transformacji ustrojowej, stymuluje ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie budynków, którego udział w polskich warunkach klimatycznych w całkowitej energii zużywanej w budynkach jest największy. Jednak efektem tych działań jest przede wszystkim poprawa jakości energetycznej budynków nowo wznoszonych, które muszą spełniać te coraz bardziej rygorystyczne wymagania energetyczne. Biorąc pod uwagę fakt, że nowe budynki, oddawane corocznie do użytkowania, stanowią około 2% ogółu budynków użytkowanych w Polsce, znacząca poprawa krajowego bilansu energetycznego oraz ograniczenie wydatków na eksploatację budynków możliwe jest tylko dzięki poprawie jakości energetycznej budynków wzniesionych przed i w pierwszych latach po transformacji ustrojowej, które charakteryzują się gorszą jakością energetyczną. Działania ukierunkowane na poprawę jakości energetycznej budynków w Polsce nazywane zostały termomodernizacją. Termomodernizacja istniejących zasobów budowlanych z wielu powodów jest zagadnieniem bardziej złożonym niż zapewnienie dobrej jakości energetycznej w budynku nowo wznoszonym. Przede wszystkim podejmowanie działań termomodernizacyjnych nie jest obowiązkowe, zakres prac prowadzonych w jej ramach zależy jedynie od właściciela lub zarządcy budynku, a wymagania budowlane dotyczące budynków poddawanych tym zabiegom są o wiele mniej restrykcyjne niż w odniesieniu do budynków nowo wznoszonych. W założeniu powinno to stanowić istotne ułatwienie, ale często powoduje podjęcie decyzji nie zapewniających osiągnięcia oczekiwanych oszczędności energetycznych. Istotną trudność przy planowaniu termomodernizacji stanowi fakt, że obejmuje ona działania dwu branż: budowlanej i instalacyjnej. Domeną pierwszej jest docieplenie przegród zewnętrznych i wymiana okien, a drugiej modernizacja instalacji ogrzewczej. Działania w obydwu obszarach niezbędne są do uzyskania znaczących oszczędności energetycznych w ogrzewaniu budynków. Tymczasem w praktyce ciągle jeszcze obserwowana jest pewnego rodzaju rywalizacja między tymi branżami, próby przypisywania większego znaczenia jednym działaniom i umniejszania roli innych. Takie podejście do termomodernizacji wynika między innymi z faktu, że inwestorzy nie dysponują wystarczającymi środkami na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji. Nie bez znaczenia jest również to, że mało jest firm wykonujących kompleksową termomodernizację, zwykle różne firmy zatrudniane są do docieplenia ścian, dachu, wymiany okien i modernizacji instalacji ogrzewczej. Konieczność wykonania niektórych działań np. przeprowadzenia regulacji hydraulicznej instalacji ogrzewczej po dociepleniu przegród budynku i wymianie okien, nie jest powszechnie ugruntowana w świadomości właścicieli i zarządców budynków. Ze względu na to, że termomodernizacja budynków w Polsce trwa już ponad 20 lat, powstało sporo publikacji – książkowych i w czasopismach technicznych poświęconych tej tematyce. Jednak brak jest publikacji traktujących zagadnienie termomodernizacji w sposób kompleksowy, wskazujących jakie działania opłaca się wykonać i w jakiej przeprowadzić je kolejności oraz metody oceny uzyskiwanych dzięki nim oszczędności energetycznych, a od ich wielkości zależy rentowność inwestycji termomodernizacyjnej. Niniejsza książka ma wypełnić tę lukę. Pokazane w niej zostaną metody obliczania efektów termomodernizacji, które podzielone zostaną na dwie części – oszczędności gwarantowanych, których wielkość zależy tylko warunków klimatycznych w danym sezonie ogrzewczym oraz od oszczędności, których wielkość zależy od sposobu użytkowania przestrzeni ogrzewanej budynku. Podane zostaną wskazówki dotyczące kolejności przeprowadzania działań termomodernizacyjnych oraz metody oceny wentylacyjnych strat ciepła oraz słonecznych zysków ciepła, będące oryginalnym dorobkiem naukowym autora. Tak napisana książka skierowana będzie do bardzo szerokiego kręgu odbiorców: właścicieli budynków jednorodzinnych, zarządców nieruchomości, osób zajmujących się oceną energetyczną budynków oraz wykonawców prac termomodernizacyjnych. Ambicją autora jest przedstawić prezentowany materiał w formie przystępnej i ciekawej.

 

 

Informacja o autorze/ redaktorze:

 

Profesor Instytutu Techniki Budowlanej

Ekspert w Sekcji Fizyki Budowli PAN

Autor licznych artykułów w branżowych, pismach naukowych

i instrukcji ITB.

Szkoleniowiec

 

Notka na IV okładkę:

 

Oszczędzanie energii jest jednym z ważniejszych wyzwań XXI wieku. Polityka polegająca na stopniowym zaostrzaniu wymagań budowlanych, dotyczących przede wszystkim izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych wpływa głównie na poprawę efektywności energetycznej budynków nowo wznoszonych. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nowe budynki, oddawane corocznie do użytkowania, stanowią około 2% ogółu budynków użytkowanych w Polsce, znacząca poprawa krajowego bilansu energetycznego oraz ograniczenie wydatków na eksploatację budynków możliwe jest tylko dzięki poprawie jakości energetycznej budynków wzniesionych przed i w pierwszych latach po transformacji ustrojowej, które charakteryzowały się większym zużyciem energii na ogrzewanie.

 

Niniejsza publikacja traktuje zagadnienie termomodernizacji w sposób kompleksowy. Wskazuje, które działania i w jakiej kolejności należy wykonać oraz w jaki sposób ocenić uzyskiwane dzięki nim oszczędności energetyczne. Zaprezentowane sposoby obliczania efektów termomodernizacji podzielone zostały na dwie części – oszczędności gwarantowanych, których wielkość zależy tylko od warunków klimatycznych w danym sezonie ogrzewczym oraz oszczędności, których wielkość wynika ze sposobu użytkowania przestrzeni ogrzewanej budynku. Wykazano, że dostosowanie instalacji ogrzewczej do zmniejszonych strat ciepła budynku ma istotny wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizacji. Podane zostały wskazówki dotyczące kolejności przeprowadzania działań termomodernizacyjnych, metody oceny wentylacyjnych strat ciepła oraz słonecznych zysków ciepła, będące oryginalnym dorobkiem naukowym autora.

 

Książka skierowana jest do osób zajmujących się oceną energetyczną budynków oraz wykonawców prac termomodernizacyjnych, a także właścicieli budynków jednorodzinnych i zarządców nieruchomości.

 

 

4. Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 3. Termin wydania: 2017-11-13

 

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt  3.

 

Tytuł (z podtytułem)

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 3.

 

Wydanie

Wydanie I

 

Autor/ Redaktor

Knauff Michał

Agnieszka Golubińska

Grzeszykowski Bartosz

 

Format  

B5 ścięte

 

Objętość:

240

 

ISBN

978-83-01-19633-2

 

Cena

59 zł

 

Termin wydania:

13.11.2017 r.

 

Rodzaj oprawy 

miękka

 

Kategoria i podkategoria:

Budownictwo

 

Słowa kluczowe:

Żelbet, obliczanie konstrukcji, konstrukcje żelbetowe, eurokody

 

 

Opis:

 

Książka „Zarysowanie” jest zwięzłą monografią dotyczącą sprawdzania konstrukcji żelbetowych ze względu na zarysowanie. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że sprawdzanie SG zarysowania polega na podstawianiu do kilku prostych wzorów. Problem jest jednak znacznie szerszy. Zarówno teoria dotycząca zarysowania żelbetu, jak również wynikające z niej przepisy i zasady stosowania tych przepisów do zagadnień powstających w praktyce, są złożone i nie zawsze całkiem jasne. „Zarysowanie” składa się z części A i B, oraz arkuszy kalkulacyjnych służących do obliczania szerokości rys i minimalnego zbrojenia potrzebnego ze względu na zarysowanie.

 

W Części A zatytułowanej „Zasady” przedstawiono teorię zarysowania i uzasadnienia metod obliczeń użytych w arkuszach i w przykładach. W ostatnim rozdziale tej części zamieszczono zwięzłe instrukcje, zawierające wyjaśnienia, które mogą być potrzebne, gdy informacje zawarte w samych arkuszach okażą się niewystarczające.

W Części B zatytułowanej „Przykłady” umieszczono przykłady zastosowania arkuszy kalkulacyjnych do obliczania przekrojów, elementów i konstrukcji, w których zarysowanie może odgrywać istotną rolę. Autorzy starali się, żeby przykłady dotyczyły zagadnień, które mogą pojawić się w praktyce, zwłaszcza takich, w których mogą wystąpić pracochłonne obliczenia (wtedy stosowanie arkuszy bardzo usprawnia projektowanie) i takich, w których pojawiają się problemy związane ze stosowaniem teorii i interpretacją przepisów normy.

Dużo uwagi poświęcono interpretacji przepisów dotyczących minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie. Analiza ogólnych zasad normy i szczególnych przypadków, które często wykraczają poza ramy normy, pozwoliła na sformułowanie zasad będących uogólnieniem teorii zawartej w normie. Niemniej jednak inżynierowie niezainteresowani teorią nie muszą się tym niepokoić. Zakładamy, że czytelnikiem książki i użytkownikiem arkuszy kalkulacyjnych jest inżynier lub student, który zna podstawy teorii żelbetu na poziomie kursu inżynierskiego wyższej uczelni. Prawie zawsze, zwłaszcza po wykonaniu kilku przykładów, można stosować dołączone do książki arkusze bez dodatkowego studiowania teorii, opierając się wyłącznie na przykładach i krótkich objaśnieniach.

 

Arkusze kalkulacyjne mogą służyć do obliczania szerokości rys w zwykłych przypadkach, tzn. w zginanych, rozciąganych i ściskanych (z dużym mimośrodem) przekrojach prostokątnych, teowych i dwuteowych (a zatem także w przekrojach skrzynkowych i w przekrojach o kształcie leżącej litery C). Zbrojenie tych przekrojów może być rozmieszczone w wielu warstwach. Arkusze umożliwiają także analizę przekrojów kołowych i pierścieniowych.

 

Teoria przedstawiona w książce pozwala wnikliwym czytelnikom sprawdzić, w jaki sposób rozwiązano zagadnienia wykraczające poza zakres normy, zwłaszcza te, w których można stosować różne interpretacje przepisów.

 

Opracowując przykłady, Autorzy nie unikają tych problemów, które mogą budzić kontrowersje. Dlatego w Części B oprócz przykładów ilustrujących posługiwanie się arkuszami umieściliśmy także przykłady dotyczące wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie i przykłady zastosowania teorii do projektowania zbrojenia potrzebnego ze względu na naprężenia termiczno-skurczowe.

 

 

O Autorach

 

Michał Knauff, Profesor doktor habilitowany, inżynier, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

Bartosz Grzeszykowski, mgr inż., asystent naukowo-dydaktyczny, Zakład Konstrukcji Betonowych, Instytut Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej.

 

Agnieszka Golubińska, dr inż., adiunkt, Zakład Konstrukcji Betonowych, Instytut Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej.

 

 

 

Notka na IV okładkę:

 

Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że sprawdzanie SG zarysowania polega na podstawianiu do kilku prostych wzorów. Problem jest jednak znacznie szerszy. Zarówno teoria dotycząca zarysowania żelbetu, jak również wynikające z niej przepisy i zasady stosowania tych przepisów do zagadnień powstających w praktyce, są złożone i nie zawsze całkiem jasne.

Ze wstępu

…………………………………………………………………………………………………..

 

Niniejsza publikacja to kolejna część cieszącej się dużą popularnością serii zeszytów dotyczących obliczania konstrukcji żelbetowych. W zeszycie omawia się sprawdzanie konstrukcji ze względu zarysowanie. Podstawową częścią publikacji są arkusze kalkulacyjne służące do obliczania szerokości rys i minimalnego zbrojenia potrzebnego ze względu na zarysowanie

  • w przekrojach prostokątnych, teowych, dwuteowych, skrzynkowych, kołowych i pierścieniowych, w których istnieją strefy rozciągane i ściskane wywołane momentem zginającym i siłą podłużną

  • w przekrojach prostokątnych rozciąganych z małym mimośrodem (bez strefy ściskanej).

 

Obliczenia zaprezentowane w książce są zgodne z normą PN-EN.

 

Książka wyróżnia się innowacyjnym podejściem do zagadnienia zarysowania i bardzo szerokim zakresem zastosowań. Można rozpatrywać przekroje ze zbrojeniem rozmieszczonym w wielu warstwach. Arkusze są oparte na ścisłej teorii fazy II. Arkusze mogą znaleźć również zastosowanie do obliczania konstrukcji mostowych i konstrukcji sprężonych. Szczególną cechą książki jest oryginalne i proste ujęcie zagadnień związanych z minimalnym zbrojeniem potrzebnym ze względu na zarysowanie. W dwóch obszernych rozdziałach omówiono obliczanie zbrojenia ze względu na naprężenia termiczno-skurczowe. Opierając się na uzupełnieniach normy europejskiej, które zamieszczono w Niemieckim Załączniku Krajowym do tej normy, wprowadzono klasyfikację metod analizy i zaproponowano metodę obliczeń, która często umożliwia uzyskanie znacznych oszczędności zbrojenia. Liczne przykłady obliczeń przekrojów, elementów i konstrukcji dotyczą podstawowych zagadnień, które mogą pojawić się w praktyce.

 

Książka ma służyć przede wszystkim projektantom konstrukcji oraz pracownikom i studentom wydziałów budowlanych wyższych uczelni.

 

5. Poszerzanie mostów. Termin wydania: 2017-11-20

 

Poszerzanie mostów. Termin wydania: 2017-11-20

 

Tytuł (z podtytułem)

Poszerzanie mostów

 

Wydanie

Wydanie I

 

Autor/ Redaktor

Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak

 

Format  

B5

 

Objętość (liczba stron):

Ok. 300

 

ISBN

978-83-01-19471-0

 

Cena

89 zł

 

Termin wydania:

20.11.2017 r.

 

Rodzaj oprawy 

twarda

 

Kategoria i podkategoria:

Nauki techniczne/Budownictwo

 

 

Słowa kluczowe:

Mosty, Poszerzanie mostów, Budowa dróg i mostów, Mostownictwo

 

Opis:

Infrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarzała. Wiele obiektów wymaga modernizacji polegającej na przystosowaniu parametrów geometrycznych konstrukcji do wymagań współczesnego ruchu. W sposób szczególny dotyczy to poszerzenia pomostów. Wszelkie działania z tym związane muszą być oparte na znajomości stanu technicznego obiektu wynikającego z jego diagnostyki. Poszerzanie mostów obejmuje więc szeroki zakres działań technicznych, badawczych, projektowych oraz ekonomicznych. Te ostatnie polegają na odpowiedzi na podstawowe pytanie – czy bardziej opłacalne jest poszerzenie obiektu czy rozebranie starego i wybudowanie nowego o odpowiednich parametrach geometrycznych
i odpowiedniej nośności. Oddzielnym zagadnieniem jest poszerzanie obiektów starych, mających pewne wartości zabytkowe. Do tego należy jeszcze wymienić aspekty estetyczne poszerzania mostów. W skrajnym przypadku, gdy droga jednojezdniowa modernizowana jest na dwujezdniową, przy czym druga nitka biegnie równolegle do istniejącej, poszerzanie polegać może na budowie nowego obiektu pod nowa nitkę, położonego obok starego – tu szczególnego znaczenia nabierają też względy estetyczne.

 

Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontekście technicznym, ekonomicznym i estetycznym.

 

W świetle systematycznie zwiększającego się natężenia ruchu oraz zmian w wymaganych parametrach skrajni ruchu zagadnienie poszerzania obiektów infrastruktury mostowej jest bardzo istotne z punktu widzenia zastosowań praktycznych. Podjęta problematyka jest równocześnie ciekawym polem prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na doskonalenie metod projektowania poszerzeń konstrukcji różnych typów oraz na ulepszanie technologii realizacji poszerzeń.

 

Ta unikatowa na rynku wydawniczym pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców obejmującego przede wszystkim studentów oraz pracowników wyższych uczelni technicznych kształcących się na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych. Będzie przydatna również dla projektantów oraz wykonawców zabiegów rehabilitacyjnych i modernizacyjnych obiektów mostowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą mostową. 

Informacja o autorze/ redaktorze:

 

prof. Wojciech Radomski otrzymał tytuł doktora honoris causa

Profesor dr hab. inż. Wojciech Radomski Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

Profesor Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 roku w Lublinie. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie budownictwo, specjalizującym się w budownictwie mostowym, konstrukcjach betonowych, materiałach kompozytowych. Działalność naukowa Profesora Wojciecha Radomskiego dotyczy projektowania, budowy i eksploatacji mostów, ich estetyki oraz badań i zastosowań materiałów konstrukcyjnych, szczególnie nowych, niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji betonu i kompozytów polimerowych).

Profesor Wojciech Radomski tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1965 roku na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej ze specjalnością mosty i budowle podziemne. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1972 nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Rada ta w 1982 roku nadała Profesorowi stopień doktora habilitowanego. W roku 1995 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Karierę zawodową rozpoczął w Politechnice Warszawskiej, gdzie pracuje do dziś. Obecnie jest tez profesorem zwyczajnym w Politechnice Łódzkiej.

Profesor Wojciech Radomski pełnił i pełni szereg funkcji m.in. jest przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencjach 2007-2010 i 2011-2014; był przewodniczącym Sekcji Konstrukcyjno-Budowlanej Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji; przewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej w kadencjach 2001-2003 i 2004-2006; wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Wiceprezesem Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002-2010. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w kadencjach 2007-2010 i 2011-2012. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Kapituły Nagród PZITB im. Stefana Bryły i Wacława Żenczykowskiego, Kapituły Medalu im. Romana Ciesielskiego oraz współinicjatorem powstania Fundacji Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii Lądowej im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich.

Profesor Wojciech Radomski to naukowiec ceniony na arenie międzynarodowej. W latach 1991-1992 pracował jako profesor w Kanazawa University (Japonia). Odbył staże naukowe w Norges Tekniske Høgskole w Trondheim (Norwegia) i w Politecnico di Milano (Włochy). Współpracuje z University of Michigan (USA) i Nebraska University (USA). Wygłosił wiele wykładów m.in. na zaproszenie wiodącego ośrodka badawczego na świecie – Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI). Był członkiem Steering Committee kilku konferencji organizowanych przez Transportation Research Board w USA. Od 1992 roku przewodniczy Polskiej Grupie International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). Jest założycielem International Association for Bridge Maintenance and Safety (IABMS); audytorem z wyboru w European Council of Engineers Chambers (ECEC) i przewodniczącym jej grupy roboczej Code of Quality.

Publikowany dorobek Profesora Wojciecha Radomskiego obejmuje ok. 300 prac, w tym 17 pozycji książkowych, 73  artykuły i rozprawy opublikowane w kraju i za granicą; 76 referatów na konferencje krajowe i 41 na zagraniczne. Około 60% dorobku to pozycje indywidualne m.in. „Fibre Reiforced Concerte”, Kanazawa University, Japonia 1991; „Bridge Rehabilitation”, Imperial College Press, London 2002. Około 30% Jego dorobku publikacyjnego cytowano w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Źródło: Politechnika Świętokrzyska

 

 

Notka na IV okładkę:

 

Książka ta jest szczególną pozycją w polskiej literaturze technicznej. Pierwszą i tym samym jedyną, która w tak kompleksowy sposób opisuje wszystkie zagadnienia związane z poszerzaniem obiektów mostowych. W tym zakresie jest unikatową w literaturze światowej.

 

prof. dr hab. Kazimierz Furtak
Politechnika Krakowska

 

W świetle systematycznie zwiększającego się natężenia ruchu oraz zmian w wymaganych parametrach skrajni ruchu zagadnienie poszerzania obiektów infrastruktury mostowej jest bardzo istotne z punktu widzenia zastosowań praktycznych. Podjęta problematyka jest równocześnie ciekawym polem prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na doskonalenie metod projektowania poszerzeń konstrukcji różnych typów oraz na ulepszanie technologii realizacji poszerzeń.

 

prof. dr hab. Jan Bień
Politechnika Wrocławska

 

 

Infrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarzała. Wiele obiektów wymaga modernizacji polegającej na przystosowaniu parametrów geometrycznych konstrukcji do wymagań współczesnego ruchu. W sposób szczególny dotyczy to poszerzenia pomostów. Wszelkie działania z tym związane muszą być oparte na znajomości stanu technicznego obiektu wynikającego z jego diagnostyki. Poszerzanie mostów obejmuje więc szeroki zakres działań technicznych, badawczych, projektowych oraz ekonomicznych. Te ostatnie polegają na odpowiedzi na podstawowe pytanie – czy bardziej opłacalne jest poszerzenie obiektu czy rozebranie starego i wybudowanie nowego o odpowiednich parametrach geometrycznych
i odpowiedniej nośności. Oddzielnym zagadnieniem jest poszerzanie obiektów starych, mających pewne wartości zabytkowe. Do tego należy jeszcze wymienić aspekty estetyczne poszerzania mostów. W skrajnym przypadku, gdy droga jednojezdniowa modernizowana jest na dwujezdniową, przy czym druga nitka biegnie równolegle do istniejącej, poszerzanie polegać może na budowie nowego obiektu pod nowa nitkę, położonego obok starego – tu szczególnego znaczenia nabierają też względy estetyczne.

 

Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontekście technicznym, ekonomicznym, społecznym i estetycznym.

 

Ta unikatowa na rynku wydawniczym pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców obejmującego przede wszystkim studentów oraz pracowników wyższych uczelni technicznych kształcących się na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych. Będzie przydatna również dla projektantów oraz wykonawców zabiegów rehabilitacyjnych i modernizacyjnych obiektów mostowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą mostową.

 

 

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl